Vårdförlopp vid utredningar och specialistläkarbesök

Om du har fått remiss för utredning i form av Datortomografi, MR eller Coloskopi/Gastroskopi eller är i behov av specialistläkarbedömning finns möjligheterna att få din vård i Spanien via IHM utan väntetder.
Vi bokar upp dig till respektive specialistläkare eller direkt till den undersökning du är remitterad till. Du får snabbt besked om vilken tid du fått för undersökning. Efter att undersökningen är utförd samlar vi ihop alla dokumentation och ansöker till Försäkringskassan om ersättning för nödvändig vård i utlandet. Genom våra samarbetsavtal så behöver du inte lägga ut pengar själv först för vården. Däremot får du alltid betala en patientavgift som är samma patientavgift du skulle fått betala i ditt hemlandsting.

Remiss till IHM

Text på test som ska vara ungefär så här mycket information.

Vården utförs

Text på test som ska vara ungefär så här mycket information.

Ansökan till Försäkringskassan

Text på test som ska vara ungefär så här mycket information.

Remiss/vårdbegäran

Remiss om undersökning alternativt operation från din vårdgivare

Vården utförs

Du genomgår planerad vård på det spanska sjukhuset, personalen pratar engelska och om du önskar följer svensk tolk med kostnadsfritt

Ansökan till Försäkringskassan

Efter att vården utförts så samlar vi ihop alla dokumentation och skickar ansökan till Försäkringskassan för nödvändig vård i utlandet. Försäkringskassan beslutar i ärenden och även om du behöver betala patientavgift för vården som utförts.

Vårdförlopp vid planerade operationer

VId planerade operationer eller mer komplicerad och omfattande vård krävs ett förhandsbesked från Försäkringskassan innan vården kan genomföras.
Grundkriterierna är att du skulle fått genomgå samma vård i ditt hemlandsting och att kostnaden inte överstiger kostnaden för vården i Sverige.
När beslut om förhandsbesked är taget kan vården utföras omgående. Vanligtvis är det en handläggningstid på 2-3 månader. Vi hjälper till med ansökan till Försäkringskassan och vår sjukvårdspersonal stämmer av så att vården som ges överensstämmer med den vård du skulle fått i Sverige.

Remiss till IHM

Vi går igenom önskemål om planerad vård

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan till Försäkringskassan

Vården utförs

Efter beslut om förhandsbesked kan operation utföras

Remiss/vårdbegäran

Remiss om operation eller övrig planerad vård från dig alternativt din svenska vårdgivare

Ansökan om förhandsbesked

Vid operationer och mer omfattande vård krävs ett förhandsbesked från Försäkringskassan gällande godkännande av vården. Vi hjälper till med ansökan och handläggningstiden är ca 2-3 månader.

Vården utförs

När beslut om förhandsbesked har tagits kan operation/vård utföras omgående utan ytterligare väntetid.
TOP